Điều Khoản & Điều Kiện Sử Dụng

Điều Khoản & Điều Kiện Sử Dụng

Điều khoản và Điều kiện

Công ty TNHH AEON Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) công bố Điều khoản và Điều kiện dành cho người dùng trang web đang được quản lý bởi Công ty hoặc đối tác của Công ty.

Vui lòng dành thời gian để đọc kỹ và hiểu các điều khoản được sử dụng trong thỏa thuận pháp lý sau đây giữa bạn (được gọi là Người dùng trang web) và Công ty.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nội dung hoặc hình ảnh của trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web này.

Điều 1: Định nghĩa

Liên quan đến Điều khoản và Điều kiện, các từ được xác định sau đây được sử dụng liên quan đến các nghĩa được cung cấp. Thuật ngữ “Trang web này” có nghĩa là corp.aeon.com.vn và mọi tên miền phụ hoặc các mục liên quan. Thuật ngữ “Người dùng” có nghĩa là bất kỳ người nào hoặc người truy cập trang web này.

Điều 2: Phạm vi và/hoặc thay đổi Điều khoản và Điều kiện
 1. Điều khoản và Điều kiện sẽ được áp dụng cho Công ty và Người dùng đối với việc sử dụng Trang web này và việc Người dùng sử dụng ngụ ý rằng đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.
 2. Bất kỳ quy tắc riêng lẻ nào được cung cấp bằng thông báo riêng của Công ty trên Trang web này hoặc được cung cấp thông qua bất kỳ phương thức nào khác hoặc bất kỳ quy tắc bổ sung nào được Công ty thông báo cho Người dùng trong một số trường hợp sẽ là một phần của Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp quy tắc riêng hoặc quy tắc bổ sung khác với Điều khoản và Điều kiện, quy tắc riêng đó và/hoặc quy tắc bổ sung đó sẽ được ưu tiên.
 3. Trang web này chứa các liên kết ngoài đến các trang web khác được điều hành bởi Công ty, bởi các chi nhánh của Công ty hoặc bởi các đại lý của Công ty. Khi sử dụng bất kỳ trang web nào trong số này, Người dùng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng có trong đó.
 4. Công ty có thể dựa vào quyết định riêng của mình để thay đổi Điều khoản và Điều kiện mà không cần sự đồng ý của Người dùng. Trong trường hợp đó, Điều khoản và Điều kiện của trang web này sẽ được dựa trên Điều khoản và Điều kiện sau khi đã được thay đổi.
 5. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chế tài hoặc thiệt hại nào mà Người dùng bị ảnh hưởng liên quan đến những thay đổi trong Điều khoản và Điều kiện.
Điều 3: Cam kết và hạn chế Người dùng
 1. Cam kết người dùng

  Bằng cách sử dụng Trang web này, Người dùng đồng ý với Điều khoản và Điều kiện, đồng thời giả định là Người dùng của Trang web này.

 2. Hạn chế người dùng

  Người dùng không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây:

  • Bất kỳ hành vi nào gây ra chế tài hoặc thiệt hại cho bên thứ ba hoặc Công ty hoặc bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến chế tài hoặc thiệt hại đó.
  • Bất kỳ hành động cản trở hoạt động của trang web này.
  • Bất kỳ hoạt động bán hàng nào sử dụng Trang web này, bất kỳ hành động nào sử dụng Trang web này để theo đuổi lợi nhuận hoặc bất kỳ hành động nào để chuẩn bị cho điều đó, ngoại trừ các hành động đó đã được Công ty cấp phép.
  • Bất kỳ hành động nào phỉ báng hoặc bôi nhọ Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Bất kỳ hành vi nào khác vi phạm pháp luật hoặc pháp lệnh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc các quốc gia khác, hoặc bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến vi phạm đó.
  • Bất kỳ hành động nào khác được coi là không phù hợp của Công ty.
Điều 4: Thông tin có trong trang web này

Công ty không tuyên bố hay đảm bảo về tính chính xác, kịp thời, hữu ích hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác liên quan đến thông tin có trong Trang web này. Công ty có thể thêm, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin trên Trang web này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Người dùng do việc bổ sung, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin trong Trang web này.

Trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích thu hút đầu tư hoặc đưa ra khuyến nghị mua-bán liên quan đến các sản phẩm cụ thể.

Người dùng phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web này. Theo đó, Công ty và các bên liên quan khác liên quan đến việc cung cấp nội dung cho Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do truy cập hoặc sử dụng trang web này (bao gồm các thiệt hại do máy tính, mạng,… cho dù thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp).

Điều 5: Gián đoạn dịch vụ trang web, ngừng hoạt động
 1. Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo trước cho Người dùng, tạm thời đình chỉ hoặc ngừng hiển thị Trang web này, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ nguyên nhân nào sau đây:
  • Khi tiến hành bảo trì định kỳ hoặc khẩn cấp hoặc nâng cấp thiết bị và hệ thống cần thiết cho việc duy trì Trang web này.
  • Khi hoạt động của Trang web này gặp khó khăn do hỏa hoạn, mất điện, thiên tai hoặc hoàn cảnh vô tình nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.
  • Khi các dịch vụ không được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
  • Khi Công ty xác định rằng việc tạm dừng hoặc ngừng hoạt động Trang web này là cần thiết vì lý do hoạt động hoặc công nghệ, hoặc Công ty đã xác định rằng do các tình huống bất ngờ, việc duy trì hoạt động của Trang web này đã trở nên khó khăn.
 2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hình phạt hoặc thiệt hại nào do Người dùng hoặc bên thứ ba phát sinh, bất kể nguyên nhân, liên quan đến việc tạm thời ngừng hoặc ngừng xuất bản Trang web này.
Điều 6: Các liên kết

Trong trường hợp một liên kết từ Trang web này dẫn đến một trang web khác hoặc một bên khác cung cấp một liên kết dẫn đến Trang web này, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web nào ngoài Trang web này. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ, … bao gồm hoặc có sẵn trên các trang web đó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ đó.

Các liên kết dẫn đến các trang riêng biệt có thể trở nên không hợp lệ do những thay đổi được thực hiện đối với cấu trúc của trang đích hoặc thay đổi thành phần máy chủ mà không được thông báo trước.

Điều 7: Bản quyền tác giả
 1. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua Trang web này đều có Bản quyền thuộc về Công ty và/hoặc chủ sở hữu quyền.
 2. Người dùng không được sao chép, bán, xuất bản hoặc sử dụng nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân theo phương cách như được cho phép quy định trong pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành và bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua Trang web này mà không có sự chấp thuận của chủ bản quyền.
 3. Người dùng không được bằng bất kỳ cách nào khiến bên thứ ba sử dụng hoặc xuất bản bất kỳ thông tin nào được công bố qua Trang web này mà không có sự chấp thuận của Công ty và/hoặc chủ sở hữu quyền.
 4. Trong trường hợp Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản này dẫn đến sự cố, Người dùng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề đó bằng chi phí của mình mà không làm ảnh hưởng đến Công ty.
Điều 8: Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu, tên và logo của các sản phẩm do Công ty và/hoặc các công ty liên kết phát triển được bao gồm trong Trang web này là thuộc quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng của Công ty và/hoặc các công ty liên kết và được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành . Tên của các sản phẩm, công ty khác, ... nói chung là tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu thuộc về mỗi công ty.

Việc chiếm đoạt trái phép hoặc sao chép nhãn hiệu được đăng lên trang web này đều bị cấm. Bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu nào của Công ty đều cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty, nếu không, Công ty có quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

Điều 9: Bồi thường
 1. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do Người dùng hoặc bên thứ ba liên quan đến các thay đổi, gián đoạn, đình chỉ, ngừng hoặc chấm dứt, … của Trang web này.
 2. Trong trường hợp Người dùng gây thiệt hại cho bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Trang web này, Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết bằng chi phí của mìnhđể không gây thiệt hại cho Công ty. Trong trường hợp Người dùng gây thiệt hại cho Công ty thông qua các hành vi vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc thông qua các hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp, Công ty có thể yêu cầu Người dùng bồi thường tương xứng cho các thiệt hại từ Người dùng.
Điều 10: Luật điều chỉnh

Luật pháp Việt Nam sẽ được căn cứ để việc thiết lập, giải thích và thực hiện Điều khoản và Điều kiện này.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến Điều khoản và Điều kiện này, Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là có thẩm quyền giải quyết đầu tiên.