Chính sách Bảo Mật

Chính sách Bảo Mật

Chính sách Bảo mật

 1. 1. Giới thiệu
  1. 1.1 Công ty TNHH AEON Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) thành lập và công bố chính sách bảo mật này như là cách Công ty giải thích với Người dùng về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng.
  2. 1.2 Công ty nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các quy định nội bộ của Công ty bao gồm Chính sách Bảo mật này và Công ty cố gắng bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân Người dùng.
  3. 1.3 Công ty thu thập thông tin cá nhân thông qua các phương tiện phù hợp và hợp pháp, và chỉ trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân khác sẽ chỉ tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan.
  4. 1.4 Công ty chỉ định mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân khác và thu thập thông tin đó trong phạm vi cần thiết. Trong trường hợp mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân bị hạn chế bởi luật pháp và quy định có liên quan, Công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân đó vượt quá giới hạn của pháp luật và quy định có liên quan. Người dùng có thể tìm thấy chi tiết về mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân trong Chính sách Bảo mật này.
 2. 2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  1. 2.1 Công ty thu thập Thông tin của Người dùng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì liên lạc với Người dùng, giải đáp các thắc mắc của Người dùng liên quan đến thông tin Công ty;

   Thông tin của người dùng mà Công ty sẽ thu thập bao gồm:

   • a) Họ tên.
   • b) Số điện thoại.
   • c) Email.
  2. 2.2 Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách Bảo mật này, Người dùng tùy chọn việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Công ty.
 3. 3. Thời gian lưu giữ dữ liệu

  Công ty lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng miễn là được coi là cần thiết cho mục đích mà nó được thu thập và sử dụng như được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ của Công ty bao gồm:

  1. 3.1 Công ty lưu giữ thông tin cá nhân trong suốt thời gian Công ty có mối quan hệ liên tục với Người dùng và cung cấp thông tin cho Người dùng;
  2. 3.2 Công ty có thể lưu giữ thông tin cá nhân trong một thời gian dài hơn khi cần thiết để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc tuân theo quy định của pháp luật;
  3. 3.3 Công ty thiết lập, tuân thủ hoặc thực hiện các quyền đối với khiếu nại pháp lý hoặc bảo vệ Công ty chống lại các khiếu nại pháp lý;
  4. 3.4 Công ty tuân thủ theo các chính sách và quy định nội bộ của riêng Công ty.
 4. 4. Các biện pháp bảo mật dữ liệu
  1. 4.1 Công ty không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp người có liên quan đã chấp thuận trước về vấn đề đó hoặc khi tiết lộ thông tin cá nhân dựa trên luật pháp và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. 4.2 Công ty thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc mất cắp dữ liệu bất hợp pháp, truy cập, sử dụng, thay đổi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
  3. 4.3 Công ty xem xét nội dung của Chính sách Bảo mật này là cần thiết và cố gắng mang lại sự cải tiến liên tục như hệ thống và phương pháp tiếp cận của Công ty để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng.
  4. 4.4 Công ty đào tạo và tuyên truyền cho người quản lý và nhân viên của Công ty về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân Người dùng để đảm bảo rằng họ xử lý thông tin Người dùng theo cách phù hợp.
 5. 5. Thông tin liên lạc

  Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc bảo vệ thông tin cá nhân, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng hoặc có bất kỳ khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với Công ty theo thông tin:

  Công ty TNHH AEON Việt Nam

  Địa chỉ: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (033) 217 9797

  E-mail: phongtruyenthong@aeon.com.vn

  Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.